การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570


22 February 2565
4940

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กำลังจะสิ้นสุด ตามกรอบระยะเวลา และเพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงอยู่ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การทำงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

บัดนี้ การดำเนินการจัดทำร่างแผนดังกล่าวได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สพร. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในวันพฤหัสที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

การประชุมประชาพิจารณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง เพื่อที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดทำพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ให้สามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง

Live ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 (ช่วงเช้า)

Live ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 (ช่วงบ่าย)

เอกสารแนบ

1
2
3