การสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2565


3 May 2565
7503

การตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2565 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,876 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 324 หน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมที่มีหน่วยงานใต้สังกัดตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งราชการส่วนภูมิภาค 21 กรม (ครอบคลุมการสำรวจหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคจำนวน 1,550 หน่วยงาน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สพร. จะนำผลการสำรวจดังกล่าว มาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้โครงการสำรวจฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สพร. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ดังนี้

1. สำหรับหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าทุกหน่วยงาน และ หน่วยงาน อปท. รูปแบบพิเศษ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ ที่ https://dga-dgsurvey2565.idsearch.co.th/ โดยท่านสามารถเริ่มทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และขอความอนุเคราะห์ท่านหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบแบบสำรวจ ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของแต่ละหน่วยงาน ตาม หนังสือที่ สพร. 2565/ว535 หรือ หนังสือที่ สพร. 2565/ว537 หรือ หนังสือที่ สพร. 2565/536 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

VDO แนะนำการตอบแบบสำรวจฯ สำหรับระบบแบบสำรวจของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าทุกหน่วยงาน สามารถเข้าทำแบบสำรวจฯ ได้ที่นี่

ทั้งนี้ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ข้อมูลใดๆ เมื่อท่านได้ส่งแบบสำรวจกลับมาแล้ว เว้นแต่เป็นความผิดพลาดจากการประมวลผลของคณะวิจัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะแบบสำรวจที่ตอบกลับทางระบบแบบสำรวจออนไลน์เท่านั้น

2. ในกรณีที่หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า มีหน่วยงานใต้สังกัดตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งราชการส่วนภูมิภาค (ยกเว้นสำนักงานจังหวัด) ขอความอนุเคราะห์ประสานให้หน่วยงานใต้สังกัดของท่านทั้ง 76 จังหวัด ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานระดับจังหวัดผ่านแบบสำรวจออนไลน์ที่ https://forms.gle/Q2V39hGXimkXz73t8 โดยหน่วยงานระดับจังหวัดสามารถทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 – วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

หน่วยงานระดับจังหวัด สามารถเข้าทำแบบสำรวจฯ ได้ที่นี่

หมายเหตุ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า มีหน่วยงานใต้สังกัดตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งราชการส่วนภูมิภาค (ยกเว้นสำนักงานจังหวัด) ได้แก่

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

หน่วยงานใต้สังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดรวมทั้งราชการส่วนภูมิภาค
ที่ทำการสำรวจฯ
ประจำปี 2565

1. กรมการขนส่งทางบก

2. กรมการจัดหางาน

3. กรมการปกครอง

4. กรมที่ดิน

5. กรมบัญชีกลาง

6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. กรมส่งเสริมการเกษตร

9. กรมสรรพากร

10. สำนักงานประกันสังคม

11. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

13. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

16. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

17. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

18. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

19. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

20. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

21. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานขนส่งจังหวัด

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ที่ทำการปกครองจังหวัด

สำนักงานที่ดินจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สำนักงานพลังงานจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

สำนักงานจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัด

3. สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาไทย ขอความอนุเคราะห์ประสานให้หน่วยงานสำนักงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานจังหวัดผ่านแบบสำรวจออนไลน์ที่ https://forms.gle/KEj2i9776dqL5XR77 โดยหน่วยงานระดับจังหวัดสามารถทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 – วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

สำนักงานจังหวัด สามารถเข้าทำแบบสำรวจฯ ได้ที่นี่

อนึ่ง สพร. ได้มอบหมายให้บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey2022 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2022@dga.or.th หรือประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ที่ นางสาวภันฑิราภรณ์ หวังโรจน์ฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4403 3888 นางสาวนวลฉวี ทองสุกมาก 08 9921 4066 และนางสาวมนต์สินี  กิตติตระกูลกาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 3656 4465

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6