เอกสารประกอบประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/64


23 March 2564
302

ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๓) ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุให้ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สพร. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างแท้จริง 

สพร. จึงจะจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ผ่านทางออนไลน์ได้ที่:  https://meet.google.com/maj-tjuo-aua

สพร. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน อย่างน้อยจำนวน ๑ ท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2

DGA – Draft Survey_Revised_20210402_Clean

31 ครั้ง
3
4