แผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในงบประมาณ พ.ศ.2565


26 November 2563
2740

ที่มาและความสำคัญ

     ตามที่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.การบริหารงานฯ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าเป็นระบบข้อมูลเดียวกัน โดย พ.ร.บ. การบริหารงานฯ ได้กำหนดให้มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ สพร. ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องนั้น

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เป็นไปอย่างรูปธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแผนงานรัฐบาลดิจิทัล ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้เกิดขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการย่อยสำหรับแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล คณะที่ 1.3 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรรมการและเลขานุการร่วม (เจ้าภาพ) และมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีปรับปรุงองค์ประกอบฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 23 กิจกรรม วงเงิน 1,903.1786 ล้านบาท

     ในการเตรียมจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพร. จึงได้ทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงในลักษณะบูรณาการ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล พร้อมสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันจะส่งให้ผลเกิดกลไกการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเพื่อให้หน่วยงานสามารถมีความเข้าใจและจัดทำคำของบประมาณได้อย่างถูกต้อง สพร. จึงได้จัดประชุมชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบา่ลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Mayfair A ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

     การจัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นคำของบประมาณ ปีพ.ศ. 2565 จะต้องดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณในแบบฟอร์ม (document file) พร้อมให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม ส่งมายัง dg_budget@dga.or.th เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานทางการในการเสนอของบประมาณ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงบประมาณ
  2. หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญจากแบบฟอร์มฉบับเต็มผ่านลิ้ง https://bit.ly/328WkDa เพื่อให้สามารถสรุปและรวบรวมผลได้อย่างรวดเร็วเอกสารประกอบการชี้แจงเพื่อจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

คลิกเพื่อรับชมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการ ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5