แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


20 November 2566
1218
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่มาและความสำคัญ 

ตามที่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.การบริหารงานฯ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าเป็นระบบข้อมูลเดียวกัน โดย พ.ร.บ. การบริหารงานฯ ได้กำหนดให้มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ สพร. ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

  1. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างระบบนิเวศน์ด้านรัฐบาลดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
  3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลแบบมีทิศทาง โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดความซ้ำซ้อน การประหยัดงบประมาณ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และเกิดบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ

รูปแบบการบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

  1. การบูรณาการการทำงานของระบบ/ข้อมูล: ระบบที่ดำเนินการจะต้องมีการเชื่อมโยงระบบการทำงานหรือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นซึ่งหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการอาจจะของบหรือไม่ของบบูรณาการมาดำเนินการก็ได้ (รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรกลางที่กำหนด หรือการพัฒนามาตรฐาน/แนวนโยบายกลาง)
  2. การบูรณาการการใช้งบประมาณ: การพัฒนาระบบ/การบริการกลางของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มาใช้งานร่วมกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายที่ 1 (ต้นน้ำ) : ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Government Transformation)

แนวทางที่ 1.1 การเตรียมความพร้อมพื้นฐานที่จำเป็น (Fundamental) เพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 1.2 การจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ

แนวทางที่ 1.3 การเปิดเผยชุดข้อมูล Master Data เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมายที่ 2 (กลางน้ำ) (Digital Common Platform)

แนวทางที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายที่ 3 (ปลายน้ำ) (End-to-End Digital Data and Services via Digital Services Platform)

แนวทางที่ 3 การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการสำคัญ เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือด้านสำคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ในการเตรียมจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพร. จึงได้จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ MS Teams เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลบรรลุตามเป้าหมาย

สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อข้อรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท่านสามารถจัดส่งรายละเอียดโครงการได้ที่ ส่วนงบประมาณบูรณาการ ติดตามและประเมินผล อีเมล dgb_division@dga.or.th ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

คลิกเพื่อรับชมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6