โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565


4 March 2565
7240

ความเป็นมา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ภารกิจหนึ่งที่สำคัญและถือว่าเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม คือ การยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ แต่การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ DGA นั้น คงจะไม่สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐได้เพียงหน่วยงานเดียว จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการให้ความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐต่างๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ DGA เพื่อร่วมมือกันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ได้อาศัยแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประกอบกับแนวทางตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดฝึกอบรม ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ การดำเนินการในระยะแรก TDGA ได้ร่วมมือกับ 14 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมนำร่องในการพัฒนาหลักสูตรกลางตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งครอบคลุมหมวดทักษะดิจิทัลทั้ง 7 หมวด ได้แก่ Digital Literacy, Digital Governance, Digital Technology, Digital Process and Service Design, Strategic and Project Management, Digital Leadership และ Digital Transformation ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรกลางฯ ที่พัฒนาตามแนวทางดังกล่าวจำนวน 14 หลักสูตร และเตรียมให้สมาชิกเครือข่ายของ TDGA นำไปจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา TDGA ได้จัดประชุม Call for Partnership เพื่อเชิญชวนมาเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือกับ TDGA จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ จัดฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนรู้ และสนับสนุนทรัพยากร โดยมีสถาบันการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมประชุมรวมกว่า 100 หน่วยงาน และได้มีการคัดเลือกหน่วยงานที่ให้ความสนใจในการเป็นเครือข่ายด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

และในปีนี้ (2565) TDGA ได้ผนึกกำลังร่วมกับสมาชิกเครือข่ายด้านการจัดฝึกอบรมจำนวน 36 แห่ง โดยให้สมาชิกเครือข่ายจัดทำข้อเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางฯ จากหลักสูตรกลางฯ ทั้ง 14 หลักสูตร โดยมีข้อเสนอโครงการฝึกอบรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 138 โครงการ โดยสามารถเปิดอบรมได้ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2565 และมีจำนวนรุ่นที่เปิดอบรม 300 กว่ารุ่น สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้กว่า 1 หมื่นที่นั่ง โดย TDGA ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสถาบันเครือข่าย พร้อมทั้งติดตามผลการจัดฝึกอบรมเพื่อกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยกันยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และเป็นที่มาของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงโครงการดี ๆ ที่เกิดขึ้น

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565
คลิกที่นี่

รับชมย้อนหลังคลิก

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7