หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Refreshment)


13 October 2558
411

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

ปิดรับลงทะเบียน

หลักสูตรหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง

ณ  โรงแรมรามากาเด้นท์ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

ท่านผู้บริหารที่ส่งใบสมัครหลังวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถือเป็น รายชื่อสำรอง โดยเจ้าหน้าที่จะประสานติดต่อกลับค่ะ

ห้องอบรม

วันที่ ๗ และ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง แคนนา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ออคิด

วันที่ ๒๓ และ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง Executive 5

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายของภาครัฐ ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจ และสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้ง สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ กำกับดูแลและติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูป การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนำไปสู่การยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สรอ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
 • รองหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้นไปเดิม) ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิ ผู้ตรวจราชการอธิบดี รองปลัด ปลัดกระทรวง
 • การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม      

  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

  จำนวน ๓๐ ท่าน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

            หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒-๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

  หมายเหตุ

            ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพิจารณา และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  หลักสูตร Refrshment

  0 ครั้ง
  9
  10