งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ


14 December 2558
144

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ” โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ​

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ๓๐๔ ชั้น ๓ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

๑. หลักการและเหตุผล

        ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๒๕ แผนงาน พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ คณะ ให้มีหน้าที่พิจารณาจัดทำงบประมาณและกลั่นกรองข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ใน ๒๕ แผนงานตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยคณะที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ในแผนงานที่ (๓) เรื่อง การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลัก มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความสำคัญกับงานบริการภาครัฐที่มีลำดับความสำคัญสูง มีการปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและลดภาระติดต่อกับภาครัฐ รวมทั้งมีการบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว และใช้เลขประจำตัวนิติบุคคลในการระบุตัวตนเพื่อให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้พัฒนาระบบงานบริการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งในด้านกระบวนการ และมาตรฐานรูปแบบ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่าน Government API และการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)

๓.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

          นักพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (Programmer, Developer) ที่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานและบริการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๐ ท่านต่อหน่วยงานเท่านั้น

๔. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

          รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น

         

๕. การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

          ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.ega.or.th//th/contentlist/931/6280/

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวชญาภา ทยาวิวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๒๑๗ และ นางสาวฐิติมา  รัตนประกาย หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ต่อ ๓๖๐๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chayapa.thayawiwat@ega.or.th และ thitima.ratanaprakai@ega.or.th

หมายเหตุ

          ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

***************************************************

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3
4