ระเบียบข้อบังคับของสำนักงานฯ


3 ธันวาคม 2563
1365
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.pdf
4 ต.ค. 64
11
669 KB
Download
ข้อบังคับ คกก.สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. พ.ศ. 2564.pdf
4 ต.ค. 64
9
2 MB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2564.pdf
18 ส.ค. 64
21
151 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563.pdf
18 ส.ค. 64
14
6 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.pdf
10 ส.ค. 64
46
279 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563.pdf
17 มี.ค. 64
79
2 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563.pdf
4 พ.ย. 63
22
357 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563.pdf
4 พ.ย. 63
20
549 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
4 พ.ย. 63
51
814 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562.pdf
26 ก.ค. 62
25
464 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562.pdf
27 มิ.ย. 62
12
749 KB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานกะ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันลา พ.ศ. 2562.pdf
13 พ.ค. 62
29
744 KB
Download
Page 1 Page 2 Page 3