ระเบียบข้อบังคับของสำนักงานฯ


3 ธันวาคม 2563
4759
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565.pdf
27 ม.ค. 65
133
8 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ (ฉบับ3) พ.ศ.2564.pdf
4 ต.ค. 64
228
669 KB
Download
ข้อบังคับ คกก.สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. พ.ศ. 2564.pdf
4 ต.ค. 64
94
2 MB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2564.pdf
18 ส.ค. 64
64
151 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563.pdf
18 ส.ค. 64
66
6 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.pdf
10 ส.ค. 64
186
279 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563.pdf
17 มี.ค. 64
179
2 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563.pdf
4 พ.ย. 63
79
357 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563.pdf
4 พ.ย. 63
44
549 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
4 พ.ย. 63
154
814 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562.pdf
26 ก.ค. 62
66
464 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562.pdf
27 มิ.ย. 62
41
749 KB
Download
Page 1 Page 2 Page 3