ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสำนักงานฯ


3 December 2563
7912
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566.pdf
4 Sep 66
91
129 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 13-2565 เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
18 May 66
42
116 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 17-2564 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน.pdf
16 May 66
25
157 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 10-2565 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy).pdf
16 May 66
33
236 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 24-2565 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน).pdf
16 May 66
30
158 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 2-2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
16 May 66
20
130 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565.pdf
27 Jan 65
228
8 MB
Download
ข้อบังคับ คณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. พ.ศ. 2564.pdf
4 Oct 64
159
2 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.pdf
10 Aug 64
349
279 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563.pdf
17 Mar 64
303
2 MB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานกะ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันลา พ.ศ. 2562.pdf
13 May 62
172
744 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562.pdf
29 Apr 62
80
1,011 KB
Download
Page 1 Page 2