ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสำนักงานฯ


3 December 2563
5756
ประกาศ สพร. ที่ 13-2565 เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
18 May 66
0
116 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 17-2564 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน.pdf
16 May 66
2
157 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 10-2565 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy).pdf
16 May 66
1
236 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 24-2565 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน).pdf
16 May 66
6
158 KB
Download
ประกาศ สพร. ที่ 2-2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
16 May 66
2
130 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565.pdf
27 Jan 65
182
8 MB
Download
ข้อบังคับ คณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. พ.ศ. 2564.pdf
4 Oct 64
117
2 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.pdf
10 Aug 64
234
279 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563.pdf
17 Mar 64
215
2 MB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานกะ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันลา พ.ศ. 2562.pdf
13 May 62
107
744 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562.pdf
29 Apr 62
48
1,011 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562.pdf
24 Apr 62
251
4 MB
Download
Page 1 Page 2