ระเบียบข้อบังคับของสำนักงานฯ


3 ธันวาคม 2563
3505
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานกะ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันลา พ.ศ. 2562.pdf
13 พ.ค. 62
67
744 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562.pdf
29 เม.ย. 62
32
1,011 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562.pdf
24 เม.ย. 62
158
4 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562.pdf
24 เม.ย. 62
45
2 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
24 เม.ย. 62
33
824 KB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตสำนักงาน พ.ศ. 2561.pdf
23 เม.ย. 62
22
1 MB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการบริหารเงินสด (Cash Management) พ.ศ. 2561.pdf
23 เม.ย. 62
23
2 MB
Download
ระเบียบ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561.pdf
23 เม.ย. 62
57
1 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562.pdf
26 มี.ค. 62
20
495 KB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน สพร. พ.ศ. 2562.pdf
28 ก.พ. 62
35
1 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2562.pdf
28 ม.ค. 62
40
720 KB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562.pdf
28 ม.ค. 62
35
1 MB
Download
Page 1 Page 2 Page 3