ปี 2561


15 January 2564
693

รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของปี 2561 ที่สะท้อนถึงภาพรวมระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูลและสถิติที่สำคัญต่อรัฐบาลดิจิทัล ทั้งด้านความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย การพัฒนาบริการภาครัฐ ผลการจัดอันดับระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสุดท้าย ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นรัฐบาลดิจิทัล    

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศไทย ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางมาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

 

เอกสารแนบ

1

DG-Status-Report-2018-Brochure

14 ครั้ง
2

DG-Status-Report-2018-Brochure-Eng-ver

4 ครั้ง