ปี 2559


15 January 2564
236

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงระดับความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้อ้างอิงและเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ในการนี้ สรอ. จึงได้จัดทำรายงานสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand e-Government Status Report) ประจำปี 2559 ซึ่งรวบรวมสถิติและตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึงดัชนีและตัวชี้วัดสากลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิชาการ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการวางนโยบายของภาครัฐในอนาคตต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลด รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand e-Government Status Report 2016) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2