การสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2566


27 April 2566
17041

ตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 378 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 302 หน่วยงาน ซึ่งในจำนวนนี้ รวมถึงหน่วยงานระดับกรมที่มีหน่วยงานใต้สังกัดตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งราชการส่วนภูมิภาค 21 หน่วยงาน และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) จำนวน 76 จังหวัด

ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สพร. จะนำผลการสำรวจดังกล่าว มาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้โครงการสำรวจฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สพร. จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ ที่ https://dga-dgsurvey2566.idsearch.co.th/ โดย

1. หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 302 หน่วยงาน สามารถเริ่มทำแบบสำรวจในระบบแบบสำรวจออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 และขอความอนุเคราะห์ผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ เพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผ่านระบบแบบสำรวจ ภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

2. คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) สามารถเริ่มทำแบบสำรวจในระบบแบบสำรวจออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 และขอความอนุเคราะห์ผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ เพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผ่านระบบแบบสำรวจ ภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

เพิ่มเพื่อน


แอด DGA เป็นเพื่อน เพื่อติดตามข่าวสารรัฐบาลดิจิทัล

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6