ข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562


22 May 2562
97

ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ข้อ ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสำรวจการนำดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) กำกับดูแล และในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเรียนว่าข้อสั่งการดังกล่าว สอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๒๕ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีสาขาตั้งอยู่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) จังหวัดละ ๒๐ หน่วยงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๒๐ หน่วยงาน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การสำรวจระดับความพร้อมดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สพร. จึงขอความอนุเคราะห์

จากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ที่ http://dga-dgrov2562.idsearch.info/index.php/login โดยท่านหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแบบสำรวจก่อนส่งกลับมายัง สพร. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยท่านสามารถดูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของหน่วยงานท่าน ตามหนังสือที่ สพร ๒๕๖๒/ว๑๕๗๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ สพร. ได้ส่งไปยังหน่วยงานของท่าน

สพร.ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ข้อมูลใด ๆ เมื่อท่านได้ส่งแบบสำรวจกลับมาแล้ว เว้นแต่เป็นความผิดพลาดจากการประมวลผลของคณะวิจัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะแบบสำรวจที่ตอบกลับทางระบบแบบสำรวจออนไลน์เท่านั้น

อนึ่ง สพร. ได้มอบหมายให้บริษัท ไอดีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ หากท่าน
มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณภันฑิราภรณ์  หวังโรจน์ฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๔๔๐๓ ๓๘๘๘ คุณธัญมณฑน์กร  อุษา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๔๓๒ ๙๙๙๔ คุณลินไสว  พนาสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๙๑๕ ๙๘๖๑ คุณมนต์สินี  กิตติตระกูลกาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๓๖๕๖ ๔๔๖๕ และคุณอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๑๑๐๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2019@dga.or.th หรือแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey2019 และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานในการตอบแบบสำรวจกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน Line ข้างต้น
เพื่อให้ทางบริษัทสามารถอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการตอบแบบสำรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8