การประชุมผ่านระบบ TeleConference ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/61


20 July 2561
182

ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยได้มีการประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม จึงริเริ่มแนวคิดในการจัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สพร. จะทำการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด โดยเลือกสำรวจ ๑๙ หน่วยงาน ต่อ ๑ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งมุ่งหวังว่าหน่วยงานระดับจังหวัดจะใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการวางแผนและจัดทำนโยบายเพื่อยกระดับหน่วยงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ในการนี้ สพร. ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงกรอบการสำรวจ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และแบบสำรวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดของท่าน

อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสานงานหลัก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๒๖๒ ๓๐๔๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arpapat.chantasiriwan@dga.or.th

เอกสารแนบ

1

Presentation-Final.pptx

4 ครั้ง
2

Presentation-Final.pdf

4 ครั้ง
3

กำหนดการประชุม

4 ครั้ง
4