งานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล”


23 November 2561
152

ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) กำกับดูแล ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๓๓๐ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๔๔๔ หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งหมด ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน และนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศต่อไป นั้น

 

ในการนี้ การดำเนินโครงการสำรวจดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สพร. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสุโกศล ราชเทวี กรุงเทพฯ (สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่โรงแรมได้ที่ไฟล์ด้านล่าง) เพื่อรับทราบผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ และรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยงานของท่าน ตอลดจนประเทศไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถ Click ที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา และท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

และเนื่องจากที่นั่งมีจำกัด สพร. จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาหน่วยงานละ ๑ ท่านเท่านั้น 

 

หากท่านมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณภัทรานุจ  แสงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๑๑๑๓

คุณบดีวุฒิ  อูริยา หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๒๐๐๗

และคุณอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@dga.or.th

เอกสารแนบ

1

กำหนดการ

3 ครั้ง
2

AP-IS-for-Elevating-Thailand

3 ครั้ง
3

TH-DG-Status-Report

3 ครั้ง
4