โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564


25 กุมภาพันธ์ 2564
457

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกลงทะเบียน

คลิกใบสมัคร   ไฟล์ PDF  

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8
(e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564  (ทุกวันศุกร์  เวลา 14.00  – 17.00 น.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2564

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11
(e-Government Executive Program: e-GEP#11)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564  (ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 09.00  – 16.00 น.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2564

3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3
(Digital Transformation Program: DTP#3)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564  (ทุกวันพุธ  เวลา 09.00  – 16.00 น.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวปุณยา ธนรักษ์            หมายเลขโทรศัพท์ 084 153 2464
นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ    หมายเลขโทรศัพท์ 095 662 9950
นางสาวปภาวี ทับห่วง             หมายเลขโทรศัพท์ 088 002 7114

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5