งานสัมมนา การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0


16 March 2560
64

“การปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0”

ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ อาคารสโมสร ชั้น ๒ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิรูปภาครัฐภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0
  2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐไปสู่ดิจิทัล
  3. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย 

          เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๕๐ ท่าน

เอกสารแนบ

1
2

4. K.Apinporn DG V.2 TOT Academy

1 ครั้ง
3
4
5
6
7