งานสัมมนา รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙


3 November 2559
63

งานสัมมนา รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

    ตามที่ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแผนหลักโดยมีภาครัฐเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศในระดับจังหวัด โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนากรอบการวัดระดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด และสำรวจสถานภาพความพร้อมที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน ซึ่งมีการกำหนดให้สำรวจทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) โดยเลือกสำรวจจังหวัดละ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด นั้น

    บัดนี้การสำรวจฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สรอ. พิจารณาเห็นว่า การสำรวจดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางขับเคลื่อนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล สรอ. จึงได้จัดงานสัมมนารายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

    อนึ่ง สรอ. มอบหมายให้ นายธรรณพ  ศิริธรรมวิไล ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อนัดหมายวัน เวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๘๔๕ ๑๔๕๙ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thannop.sirithamwilai@ega.or.th

ลงทะเบียน : กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6

แบบตอบรับ

0 ครั้ง