การประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๕๙


29 กุมภาพันธ์ 2559
1234

การประชุมระดมสมอง

เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องวายุภักษ์ BB 201 ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ถึงวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559

 Click ลงทะเบียน 

 ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 612 6000 ต่อ 6105 (คุณวริทย์)

หมายเหตุ 

วันที่ 28 มีนาคม 2559 จะมีเอกสารแนบเพิ่มเติมดังนี้

1. เอกสาร(ไทย) (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมิน Thailand e-Government Readiness Framework   

2. เอกสารตารางแสดงรายละเอียดประกอบเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

1

1

12345 ครั้ง
2

2

12345 ครั้ง
3

3

12345 ครั้ง
4

3

12345 ครั้ง
5

3

12345 ครั้ง
6

4

12345 ครั้ง
7

5

12345 ครั้ง
8

6

12345 ครั้ง