ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “Digital Government Strategy เพื่อกำหนดบทบาทของ สรอ.


23 June 2558
24

ประชุมระดมความคิดเห็น

เรื่อง

“Digital Government Strategy เพื่อกำหนดบทบาทของ  สรอ.”

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Digital Government Strategy เพื่อกำหนดบทบาทของ สรอ.” ขึ้น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี พร้อมกับกำหนดบทบาทใหม่ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ในการนี้ สรอ. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วางแผนและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานได้โปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมสมองตามวันและเวลาข้างต้น 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พร้อมกับกำหนดบทบาทใหม่ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐ

ลงทะเบียน

คลิกกรอกแบบฟอร์ม   เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน (Click)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานยุทธศาสตร์ (PSS)

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๑-๖๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pss@ega.or.th @ega.or.th

เอกสารแนบ

1

แบบสอบถาม

3 ครั้ง
2
3
4
5

EGA_Presentation

5 ครั้ง
6

กำหนดการ

3 ครั้ง