Government Security Day [G-CERT]


6 May 2558
635

โครงการ Government Security Day

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทาง สารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเฝ้าระวังการโจมตีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเครือข่าย รวมถึงการประเมินการใช้งานต่างๆ การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง การวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจมตี เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐได้รับความปลอดภัย จากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้ทันท่วงที

ด้วยเหตุนี้ทาง สรอ. ได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ประกอบกับภัยคุกคามต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ดังนั้นทาง สรอ. จึงได้มีการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเข้าใจถึงขั้นตอนในการตอบรับกับเหตุการณ์ หรือภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้รับบริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

วัตถุประสงค์
 

 • เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศแก่ภาครัฐ
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปฏิบัติงานใน ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย ให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศได้
 • เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง สรอ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
 • กลุ่มเป้าหมาย
   

 • บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ
 • สถานที่จัดงาน
  ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ ห้องสัมมนา “Vibhavadee Ballroom AB” ชั้น Lobby 

  การลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  เปิดลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ สรอ.ที่ URL: http://ega.or.th/training/158 ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๓ หรือ ๓๖๐๕  อีเมล์ cst@ega.or.th

  รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

  เอกสารแนบ

  1

  Map Hotel

  1 ครั้ง
  2

  กำหนดการสัมมนา

  2 ครั้ง
  3
  4
  5
  6

  Incident MGT โดย Mr. Osamu Sasaki

  3 ครั้ง
  7
  8
  9