DGA ร่วมประชุมโครงการการบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล (Digital Government Platform) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี


13 September 2566
59
DGA ร่วมประชุมโครงการการบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล (Digital Government Platform) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดประชุมโครงการการบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล (Digital Government Platform) ในวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมี นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายพจน์ แก้วสวรรค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “รัฐบาลดิจิทัล” ตลอดจนภาพรวมของการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พร้อมนำเสนอ แพลตฟอร์มกลาง “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อให้ อบจ.นำไปประยุกต์ใช้ตามนโยบายของ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS และระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน หน่วยงานรัฐต่างๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้มกระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และห้องเก็บเอกสาร ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน พร้อมสนับสนุนการทำงานตามระบบ แทนการยึดติดตัวบุคคล อำนวยความสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชน

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/