ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)


7 September 2565
27334

ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) ภายใต้การดำเนินการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ที่มีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน อปท. อื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานและช่วยให้หน่วยงานปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนระบบหลัก

 • ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
 • ระบบขออนุญาตก่อสร้าง
 • ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ
 • ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ / บำบัดน้ำเสีย
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนบริหารจัดการข้อมูล

 • การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
 • การจัดการเอกสารเผยแพร่
 • การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
 • ปฏิทินวันหยุดหน่วยงาน
 • การตั้งค่าระบบ

สำหรับประชาชน

 • ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
 • ระบบขออนุญาตก่อสร้าง
 • ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ
 • ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ / บำบัดน้ำเสีย
 • ข้อมูลเผยแพร่

กลุ่มเป้าหมาย และประโยชน์ที่จะได้รับ

ประชาชนทั่วไปใช้บริการ

 • สามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียวได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินงานของตนเองได้ตลอดเวลา
 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับการบริการต่าง ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการและให้บริการผ่าน
  ช่องทางดิจิทัลได้โดยง่าย
 • สามารถจัดเก็บข้อมูล ติดตาม และให้บริการอย่างเป็นระบบ
 • สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานและให้บริการประชาชน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการของ อปท.
 • การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่น ๆ
 • การจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการ

ภาพรวมระบบบริการ 5 บริการหลัก

พระราชบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่รองรับ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
 • เทศบัญญัติ
 • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
 • รับรองมาตรฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  ISO/IEC 27001:2013

วิธีการสมัครบริการ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)

“ท้องถิ่นไทย โยงใยเป็นหนึ่ง”

ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนหน่วยงานของท่านให้ก้าวเข้าสู่โลกของดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สมัครบริการง่าย ไม่กี่ขั้นตอน

1. สมัครบริการ

1. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับ อปท. โดยท่านสามารถติดต่อ DGA ได้หลายช่องทาง

    1.1 ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DGA

    1.2 DGA Contact Center 02-612-6060 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

    1.3 Email: contact@dga.or.th

    1.1 กรอกใบสมัครใช้บริการ โดยเลือกแพ็กเกจหลัก (My Package) ที่เหมาะสมกับการใช้งานของ อปท.

       และกรณีต้องการใช้บริการแพ็กเกจเสริม (On-Top Package) เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล (เลือกใช้บริการตามตาราง B แพ็กเกจเสริม)

        หมายเหตุ : สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก มีอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่าติดตั้ง) 15,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

A. แพ็กเกจหลัก (My Package) เลือกบริการหลักที่ตรงความต้องการใช้งาน

B. แพ็กเกจเสริม (On-Top Package) เลือกเพิ่มพิ้นที่เก็บข้อมูลได้ตามต้องการ

2. ส่งใบเสนอราคา

2. DGA นำส่งใบเสนอราคาให้กับ อปท. ภายใน 2 วัน

3. ตอบรับการใช้บริการ (อปท.)

3. อปท. ดำเนินการขออนุมัติตามกระบวนงานภายใน

4. ชำระค่าบริการ

4. อปท. ดำเนินการตั้งฎีกาเพื่อชำระค่าบริการตามกระบวนงาน

    4.1 เมื่อ DGA ได้รับใบตอบรับการใช้บริการ และลงนามในใบเสนอราคาแล้ว

    4.2 DGA จะจัดส่งเอกสารเพื่อวางบิล โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายปี ตามแพ็กเกจหลัก ที่ อปท.สมัครใช้บริการ

    4.3 กรณี อปท. สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม DGA จะดำเนินการเอกสารตามข้อ 2 โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนได้อีกด้วย

5. อบรมการใช้งาน

5. เมื่อ อปท. ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว DGA จะติดต่อนัดหมายเพื่อจัดอบรมการใช้งาน โดยมีระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน (เป็นการจัดอบรม Online หรือ Onsite)

หมายเหตุ : การจัดอบรมมีทั้งแบบออนไลน์และอบรมที่ อปท. โดยเราจะสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการอบรมการใช้งานระบบ โดย อปท. ต้องจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรม รวมถึง ค่าเดินทาง อาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง (ถ้ามี) ทั้งนี้หากเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ อปท. ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ในการเข้ารับการอบรม เป็นต้น

6. ทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน

    ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าระบบจะเหมาะสมกับหน่วยงานของท่านหรือไม่ เพราะหน่วยงานสามารถทดลองใช้งานระบบของเราเป็นเวลา 30 วันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมกันนี้ยังสามารถรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดการทดลองใช้งานระบบ

รับลิงก์เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนสำหรับหน่วยงานและผู้ดูแลระบบเพื่อทดลองใช้งานระบบ ที่ DGA ตามช่องทาง ดังนี้

 • ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DGA
 • DGA Contact Center 02-612-6060 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)
 • email: contact@dga.or.th
 • ผู้ดูแลระบบของ อปท. สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบของ อปท. ด้วย Digital ID ได้
 • ลงทะเบียน Digital ID

6. เปิดบริการ

กำหนดวันเปิดใช้งานจริงได้ตามความต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

📨 contact@dga.or.th

☎ 02-612-6060 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

🟩 แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11