รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)


21 March 2566
3901
DongDin-Web-Pin-N

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

 • เทศบาลตำบลนางแล 
 • เทศบาลตำบลแม่จัน 
 • เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 • เทศบาลตำบลสันทราย 
 • เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 

จังหวัดเชียงใหม่

 • เทศบาลตำบลชมภู 
 • เทศบาลเมืองแม่เหียะ
 • เทศบาลตำบลหนองหอย 

จังหวัดพะเยา

 • เทศบาลตำบลแม่ใจ
 • เทศบาลตำบลเชียงม่วน
 • เทศบาลตำบลฝายกวาง

จังหวัดลำปาง

 • เทศบาลเมืองพิชัย
 • เทศบาลนครลำปาง

จังหวัดแพร่

 • เทศบาลเมืองแพร่ 
 • เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 
 • เทศบาลตำบลร้องกวาง 

จังหวัดลำพูน

 • เทศบาลตำบลเหมืองง่า
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 
 • เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

จังหวัดอุตรดิตถ์

 • เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
DongDin-Web-Pin-NE

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดหนองคาย

 • เทศบาลเมืองท่าบ่อ 

จังหวัดเลย

 • เทศบาลเมืองเลย
 • เทศบาลเมืองวังสะพุง
 • เทศบาลตำบลเชียงคาน
 • เทศบาลตำบลโนนปอแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก

จังหวัดขอนแก่น

 • เทศบาลเมืองศิลา
 • เทศบาลตำบลแวงใหญ่

จังหวัดชัยภูมิ

 • เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 
 • เทศบาลตำบลหนองบัวแดง

จังหวัดนครราชสีมา

 • เทศบาลตำบลหัวทะเล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 

จังหวัดบุรีรัมย์

 • เทศบาลตำบลละหานทราย 

จังหวัดสกลนคร

 • เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน 

จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เทศบาลตำบลกมลาไสย

จังหวัดมุกดาหาร

 • เทศบาลเมืองมุกดาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

 • เทศบาลตำบลแสนสุข

จังหวัดสุรินทร์

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

จังหวัดมหาสารคาม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
DongDin-Web-Pin-M

ภาคกลาง

จังหวัดพิษณุโลก

 • องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

จังหวัดกำแพงเพชร

 • เทศบาลตำบลเทพนคร

จังหวัดชัยนาท

 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 • เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 • เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
 • เทศบาลตำบลเขาพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก

จังหวัดเพชรบูรณ์

 • เทศบาลเมืองหล่มสัก

จังหวัดสระบุรี

 • เทศบาลตำบลวังม่วง
 • เทศบาลตำบลหนองแค
 • เทศบาลตำบลคำพราน
 • เทศบาลตำบลวิหารแดง
 • เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
DongDin-Web-Pin-E

ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

 • เทศบาลเมืองบ้านบึง
 • เทศบาลเมืองแสนสุข
 • เทศบาลเมืองอ่างศิลา
 • เทศบาลตำบลบางเสร่
 • เทศบาลตำบลพานทอง
 • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
 • เทศบาลตำบลหนองปรือ
 • เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
 • เทศบาลตำบลหมอนนาง
 • เทศบาลตำบลหนองไม้แดง
 • เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

จังหวัดระยอง

 • เทศบาลตำบลปลวกแดง
 • เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา
 • เทศบาลตำบลบ้านฉาง
 • เทศบาลตำบลบ้านเพ
 • เทศบาลตำบลทับมา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เทศบาลตำบลบางคล้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง

จังหวัดจันทบุรี

 • เทศบาลเมืองจันทบุรี

ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก

 • เทศบาลตำบลวังเจ้า

จังหวัดกาญจนบุรี

 • เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม

จังหวัดราชบุรี

 • เทศบาลเมืองจอมพล
 • เทศบาลตำบลกรับใหญ่
 • เทศบาลตำบลดอนไผ่
 • เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี

 • เทศบาลตำบลท่ายาง
DongDin-Web-Pin-S

ภาคใต้

จังหวัดระนอง

 • เทศบาลเมืองระนอง

จังหวัดพังงา

 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 
 • เทศบาลตำบลวัดประดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม

จังหวัดกระบี่

 • เทศบาลตำบลเหนือคลอง

จังหวัดสงขลา

 • เทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
 • เทศบาลเมืองบ้านพรุ 

จังหวัดปัตตานี

 • เทศบาลเมืองทะลุบัน
 • เทศบาลเมืองปัตตานี
 • เทศบาลตำบลรูสะมิแล

จังหวัดนราธิวาส

 • องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

หมายเหตุ: แบ่งภาคตามหลักเกณฑ์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)