DGA ร่วมบรรยายในโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก การบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล (Digital Government Platform) จัดโดย สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก


13 September 2566
172
DGA ร่วมบรรยายในโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก การบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล (Digital Government Platform) จัดโดย สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก

สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก การบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล (Digital Government Platform) การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทคนิคการบริหารงบประมาณการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 10-12 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และต้อนรับสมาชิกสันนิบาตเทศบาลทั้ง 9 จังหวัดของภาคตะวันออก โดยเน้นย้ำการการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทันใจประชาชน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกล่าวว่าโลกเทคโนโลยีหรือโลกยุคใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานรัฐต้องปรับตัว เพื่อนำมาใช้งานบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายใน อปท.

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม” ด้วย พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และ แพลตฟอร์มกลาง “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” มี 5 ระบบหลัก ได้แก่ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ระบบชำระค่าธรรมเนียมระบบออนไลน์ อาทิ ระบบขอใบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตร้านอาหาร และระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัฐ อาทิ กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้มกระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และห้องเก็บเอกสาร อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมให้การทำงานตามระบบ แทนการยึดติดตัวบุคคล อำนวยความสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนในเทศบาล จากนั้นนายอนุสรณ์ อุ่นสำราญ ปลัดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ซึ่งเป็นเทศบาลแห่งแรกในอำเภออรัญประเทศที่เปิดใช้งานระบบท่องถิ่นดิจิทัล ได้กล่าวสนับสนุนการนำระบบฯ มาใช้ว่า สามารถลดสำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายได้จริง สะดวกในการอนุมัติ ติดตามผลการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/