DGA ร่วมบรรยายในโครงการประชุมและสัมมนา คณะกรรมการสันนิบาตภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก


5 August 2566
7
DGA ร่วมบรรยายในโครงการประชุมและสัมมนา คณะกรรมการสันนิบาตภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก จัดโครงการประชุมและสัมมนา คณะกรรมการสันนิบาตภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม เดอะ เวลโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร็ค จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และต้อนรับสมาชิกเทศบาลทั้ง 8 จังหวัดของภาคตะวันออกในวันนี้ โดยเน้นย้ำการทำงานที่รวดเร็ว ทันใจประชาชน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกล่าวว่าโลกเทคโนโลยีหรือโลกยุคใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานรัฐต้องปรับตัว เพื่อนำมาใช้งานบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายใน อปท. ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ บรรยายในหัวข้อ “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม” ด้วย พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และ แพลตฟอร์มกลาง “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” ซึ่งมี 5 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ระบบชำระค่าธรรมเนียมระบบออนไลน์ อาทิ ระบบขอใบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตร้านอาหาร และระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัฐ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้มกระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และการจัดเตรียมห้องเก็บเอกสาร อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้การทำงานตามระบบ แทนการยึดติดตัวบุคคล อำนวยความสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนในเทศบาล และมีการบรรยายต่อเนื่องโดย นายอนุสรณ์ อุ่นสำราญ ปลัดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ซึ่งเป็นเทศบาลแห่งแรกในอำเภออรัญประเทศที่เปิดใช้งานระบบท่องถิ่นดิจิทัลแล้ว กล่าวสนับสนุนการนำระบบฯ มาใช้ว่า สามารถลดสำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายได้จริง สะดวกในการอนุมัติ ติดตามผลการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/