DGA ร่วมบรรยายโครงการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณ และการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ


19 July 2566
8
DGA ร่วมบรรยายโครงการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณ และการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณ และการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาล (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และต้อนรับสมาชิกเทศบาลทั้ง 37 แห่งในวันนี้ โดยเน้นย้ำการทำงานที่รวดเร็ว ทันใจประชาชน ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกล่าวว่าโลกเทคโนโลยีหรือโลกยุคใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานรัฐต้องปรับตัว เพื่อนำมาใช้งานบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายใน อปท. ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล ได้บรรยายในหัวข้อ “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม” ด้วย พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และ แพลตฟอร์มกลาง “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” มี 5 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ระบบชำระค่าธรรมเนียมระบบออนไลน์ อาทิ ระบบขอใบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตร้านอาหาร และระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัฐอาทิ กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้มกระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และห้องเก็บเอกสาร อีกทั้งลดภาระ ค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมให้การทำงานตามระบบ แทนการยึดติดตัวบุคคล อำนวยความสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนในเทศบาล

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/