DGA ร่วมบรรยายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลร่วมกับจังหวัดน่าน


12 July 2566
30
DGA ร่วมบรรยายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลร่วมกับจังหวัดน่าน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลร่วมกับจังหวัดน่าน เพื่อ “ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” กล่าวว่า โลกเทคโนโลยีหรือโลกยุคใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานรัฐต้องปรับตัว เพื่อนำมาใช้งานบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายใน อปท. ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนรัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานจังหวัดน่าน ที่ให้ความสำคัญการให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำว่า ระบบดิจิทัลในยุคนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกและช่วยตรวจสอบการทำงาน ลดระยะเวลากระบวนงานต่างๆ ไปได้ดี สะดวกรวดเร็ว อาทิ แอปพลิเคชัน ไทยไอดี ที่สามารถดูข้อมูลของตนเองได้ทุกรายการ แม้กระทั่งใช้แทนบัตรประชาชนฉบับจริงในการติดต่อราชการ

ในการนี้ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วยแพลตฟอร์มกลาง “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” 5 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ระบบชำระค่าธรรมเนียมระบบออนไลน์ อาทิ ระบบขอใบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตร้านอาหาร และระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัฐ อาทิ กระดาษ หมึกพิมพ์ และลดการเดินทางของประชาชน ตลอดจนช่วยให้งานบริการ สะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนในเทศบาล และอบต.

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/