DGA ร่วมบรรยายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร


30 June 2566
15
DGA ร่วมบรรยายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำว่าระบบดิจิทัลในยุคนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกและช่วยตรวจสอบการทำงาน ลดระยะเวลากระบวนงานต่างๆ ไปได้ดี สะดวกรวดเร็ว อาทิ แอปพลิเคชัน ไทยไอดี ที่สามารถดูข้อมูลของตนเองได้ทุกรายการ แม้กระทั่งใข้แทนบัตรประชาชนฉบับจริงในการติดต่อราชการ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด้วยแพลตฟอร์มกลาง ระบบท้องถิ่นดิจิทัล มี 5 ระบบหลัก ได้แก่ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ระบบชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตร้านอาหาร และระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัฐและประชาชน ลดการใช้กระดาษ ตลอดจนงานบริการสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนในเทศบาล

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/