DGA ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1/12566 จัดโดย สันนิบาตเทศบาลภาคใต้


1 June 2566
4
DGA ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1/12566 จัดโดย สันนิบาตเทศบาลภาคใต้

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ 14 จังหวัด ที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1/12566 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1-2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว และเป็นประธานสันนิบาตภาคใต้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จากนั้น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดงานประชุมดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่าระบบดิจิทัลในยุคนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกและช่วยตรวจสอบการทำงาน ลดระยะเวลากระบวนงานต่างๆ ไปได้ดี สะดวกรวดเร็ว อาทิ แอปพลิเคชัน ไทยไอดี ที่สามารถดูข้อมูลของตนเองได้ทุกรายการ แม้กระทั่งใข้แทนบัตรประชาชนฉบับจริงในการติดต่อรายการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ท้องถิ่นยุคใหม่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม” เพื่อการส่งเสริมภารกิจงานบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ด้วยแพลตฟอร์มกลาง ระบบท้องถิ่นดิจิทัล มี 5 ระบบหลัก ได้แก่ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ระบบชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตก่อสร้าง ระบบขอใบอนุญาตร้านอาหาร และระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัฐและประชาชน ลดการใช้กระดาษ ตลอดจนงานบริการสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนในเทศบาล

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/