DGA ร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหลักการเสนอหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


29 May 2566
4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหลักการเสนอหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการโดยเน้นย้ำการบริการประชาชนและการยกระดับการให้บริการประชาชนท้องถิ่นเพื่อให้เข้าสู่ระดับสากลในการให้บริการ นายภาณุวัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น กล่าวรายงานในการประชุมในครั้งนี้ โดยให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ในการบริการงานและให้บริการประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเทศบาล จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ให้เข้าถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนัก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโดยพร้อมเพรียงกัน
.
โดย นายณัฐวัชวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสวำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมบรรยาย ในการหัวข้อ”Smart Government กับการให้บริการประชาชนสมัยใหม่ “สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” เพื่อร่วมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและสามารถนำไปปรับประยุกต์และยกระดับงานบริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของระบบท้องถิ่นดิจิทัล

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/