DGA เผยแพร่องค์ความรู้และการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


16 June 2566
269

DGA ขอเผยแพร่องค์ความรู้และการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไปในอนาคต

เอกสารแนบ

1
2