DGA เข้าร่วมบรรยายใน ‘โครงการประชุมเชิงวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566’ จังหวัดนครศรีธรรมราช


26 May 2566
156

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด ‘โครงการประชุมเชิงวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566’ ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเพื่อยกระดับการดำเนินงานท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยมี นายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเทศบาลจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้เข้าถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว ในการนี้มีสมาชิกสันนิบาตจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 52 เทศบาลเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ปลัดเทศมนตรี สมาชิกสภา ของทุกเทศบาล ซึ่งเป็นกรรมาธิการบริหารจังหวัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
.
ทั้งนี้ นายอุสรา วิสารทานนท์ 🎙 ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ DGA ได้เข้าร่วมบรรยาย ในการหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่น ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและสามารถนำไปปรับประยุกต์และยกระดับงานบริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้
.
สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/