DGA ร่วมบรรยาย หัวข้อ “ท้องถิ่นดิจิทัลกับการให้บริการประชาชน” ในโครงการประชุมเชิงวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2566


16 May 2566
138

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดปัตตานี จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2566 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำความสำคัญของความเข้าใจในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเทศบาล จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ให้เข้าถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยสมาชิกของสันนิบาตจังหวัดปัตตานี 17 เทศบาลที่เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา ของทุกเทศบาล ซึ่งเป็นกรรมาธิการบริหารจังหวัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยนายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ DGA ได้เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ท้องถิ่นดิจิทัลกับการให้บริการประชาชน” เพื่อร่วมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้และยกระดับงานบริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้

สำหรับพี่น้อง อปท. 💁‍♂️ ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

 หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/