DGA เดินหน้า One Platform for Foreigner พอร์ทัลกลาง อำนวยความสะดวกชาวต่างชาติเข้าถึงบริการรัฐ เสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ตั้งเป้าแฟสแรกใช้งานมากกว่า 1 ล้านคน


27 January 2565
909

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (One Platform for Foreigner Roadmap) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนชาวต่างชาติ ไปสู่การยกระดับบริการที่มีความพร้อมรวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐสามารถเชื่อมโยงให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One-Stop Service (OSS) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (One Platform for Foreigner Roadmap) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนชาวต่างชาติ ไปสู่การยกระดับบริการที่มีความพร้อมรวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐสามารถเชื่อมโยงให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One-Stop Service (OSS) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการมี One Platform for Foreigner ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ ได้แก่ นักท่องเที่ยว แรงงานต่างชาติ นักธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติและผู้อยู่อาศัยระยะยาว ได้ใช้บริการภาครัฐได้ง่ายผ่านช่องทางดิจิทัล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถขอรับบริการได้ตลอดเวลา ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อให้พอร์ทัลกลางสามารถอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทยพร้อมช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจมาเยือนประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติฯ นี้ จากผลการศึกษาและสำรวจการให้บริการชาวต่างชาติของประเทศไทยในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ สถานภาพปัจจุบันของบริการภาครัฐ การพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติของต่างประเทศ แนวทางการพัฒนาบริการเพื่อชาวต่างชาติในอนาคต รวมถึงระยะการพัฒนาบริการและพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ขีดความสามารถของพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ และแนวทางการเชื่อมโยงบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถวิเคราะห์บริการที่ชาวต่างชาติต้องการออกมาได้ 4 ลักษณะคือ 1. บริการแบบครบวงจร (One Stop Service Service) 2. การมีบริการที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม 3. การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ 4. การยืนยันตัวตนที่ง่าย สะดวก ซึ่งในระยะเริ่มต้นคาดการณ์ว่าชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใช้พอร์ทัลกลางฯ นี้จะมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน จากจำนวนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ตามตัวเลขคาดการณ์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในปี 2565 นี้ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 8-15 ล้านคน

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมอุตสาหกรรมภาคการเงิน การท่องเที่ยว และประกันภัย หอการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน โดย DGA ได้รวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

รับชม 🔴 LIVE ย้อนหลัง คลิก

เลือกรับชมกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นใน หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาบริการเพื่อชาวต่างชาติ”

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับด้านวีซ่า (Visa) สาธารณสุข และความปลอดภัย

กลุ่มที่ 2 ด้านคมนาคม และการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ 3 ด้านการเงินและภาษี ธุรกิจ แรงงาน ครอบครัว ที่อยู่อาศัย

กลุ่มที่ 4 ด้านการศึกษา และดิจิทัล

กลุ่มที่ 5 ผู้แทนของชาวต่างชาติ

เอกสารแนบ

1

(EN) DGA Foreigner Platform_Public Conference

9 ครั้ง
2

(TH) DGA Foreigner Platform_Public Conference

44 ครั้ง