การประชุมรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
(One Platform for Foreigner Roadmap)


24 January 2565
739

ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ภายในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การอำนวยความสะดวกบริการภาครัฐสำหรับชาวต่างชาติยังอยู่ในรูปแบบการกระจายศูนย์ โดยหน่วยงานแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ให้บริการ แต่ยังไม่เกิดการรวบรวมงานบริการทั้งหมดในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับงานบริการสำหรับชาวต่างชาติให้เกิดความสะดวกเนื่องจากชาวต่างชาติมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและขีดความสามารถของไทยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การเข้ามาในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว การเข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศไทยอันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและการจ้างงานจำนวนมาก รวมถึงการเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มการบริโภคของประเทศไทยได้

DGA จึงดำเนินการสำรวจสถานภาพงานบริการแก่ชาวต่างชาติในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ และสำรวจความต้องการในแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จะท้อนถึงปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค ตลอดจนรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานบริการ ขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของงานบริการชาวต่างชาติที่หน่วยงานและชาวต่างชาติต้องการได้รับการสนับสนุน เพื่อจัดทำลำดับความสำคัญของบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชาวต่างชาติ และออกแบบขีดความสามารถระบบเบื้องต้น (To-be Service Scope) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (To-be Architecture Design) ที่ควรจะเป็น และการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ปัจจุบัน สพร. ได้จัดทำร่างการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การศึกษาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (One Platform for Foreigner) และเพื่อนำเสนอแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

DGA จึงจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การศึกษาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (One Platform for Foreigner) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ แผลให้แผนการปฏิบัติงานดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ
    2. เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติที่เหมาะสม ตอบโจทย์ตามความต้องการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายในทิศทางเดียวกัน
    3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โดยการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการเข้าถึงและรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างสะดวก ครบถ้วน และสอดคล้องกับบริบท ความต้องการของชาวต่างชาติแต่ละกลุ่ม

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (One Platform for Foreigner Roadmap) วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) : https://us02web.zoom.us/j/83727057960 หรือ Meeting ID: 837 2705 7960

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ 📍 https://bit.ly/3ApyUch

รับชมย้อนหลังคลิก

เอกสารแนบ

1
2
3

(TH) DGA Foreigner Platform_Public Conference

42 ครั้ง
4

(EN) DGA OPFF_Public Conference

17 ครั้ง