DGA เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี


15 January 2567
127
DGA เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งให้นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ได้แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “รัฐบาลดิจิทัล” ตลอดจนนำเสนอ แพลตฟอร์มกลาง “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ระบบการจัดการภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบขอใบอนุญาตร้านอาหาร ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ และระบบชำระค่าธรรมเนียมระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการลดภาระค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้มกระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และห้องเก็บเอกสาร ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานตามระบบแทนการยึดติดตัวบุคคล อำนวยความสะดวก โปร่งใส ทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างตรงใจ

สำหรับพี่น้อง อปท. 💁‍♂️ ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

👉 หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/