(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)


9 กุมภาพันธ์ 2559
10693

** สามารถ Click ที่ไฟล์รูปภาพเพิ่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ

1

Digital Government Presentation Deck Full Present Version

1734 ครั้ง
2