ขนาดอักษร |
TH EN

e-CMS

8 มกราคม 2564 05:04:55
252708
วันที่ : 8 มกราคม 2564 05:04:55 | 252708 อ่าน

โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF
Electronic Correspondence Management Services (e-CMS version 2.0 on Cloud)

สพร. DGA​
e-CMS version 2.0 on Cloud เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อเดิมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขณะนั้น) ข้อ 8. เร่งรัดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สัมฤทธิ์ผลด้วยความรวดเร็ว

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) ได้ดำเนินการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณฯ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล จนปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่มาตรฐาน e-CMS (Electronic Correspondence Management Services) version 2.0 on Cloud มีหน่วยงานที่สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณฯ บนเทคโนโลยี e-CMS version 2.0 on Cloud ได้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงขยายผลออกไปสู่หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

 

e-CMS DGA2018


e-CMS version 2.0 on Cloud by DGA

          เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานราชการและการให้บริการประชาชนเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบงานไปสู่ e-Government นั้น การสร้างการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ


          ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ดำเนินการพัฒนากรอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่า Th e-GIF (Thailand Electronic Government Interoperability Framework) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ริเริ่มโครงการ “การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ให้เป็นโครงการตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะ ข้อกำหนด และมาตรฐานที่แนะนำไว้ใน Th e-GIF

 

ทิศทางการดำเนินงาน e-CMS version 2.0 on Cloud

          สนับสนุนให้เกิดการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจเข้าร่วมเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้ตามกรอบข้อกำหนด TH e-GIF ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-CMS version 2.0 on Cloud ที่ดีจีเอเป็นผู้รับผิดชอบ โดยปราศจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบงานที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมาย 3 ด้านคือ

 1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. ขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม และนำไปสู่การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป
 3. ผลักดันให้เกิดการรับ-ส่งระหว่างหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น

 

ประโยชน์ของ e-CMS version 2.0 on Cloud ต่อหน่วยงานที่ใช้งาน

 • หน่วยงานมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบออนไลน์โดยผ่านมาตรฐานการส่งข้อมูล e-CMS version 2.0 on Cloud และสามารถสื่อสารผ่านเครือข่าย GIN ได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ
  • ด้านการตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือ
  • ด้านความรวดเร็วในการรับ-ส่งหนังสือ
  • ด้านความปลอดภัย

 

สาระสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

 • GIN (Government Information Network) : เครือข่ายที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน
 • e-CMS version 2.0 on Cloud : เป็น Web Services ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการการรับ-ส่ง ตามคำร้องขอจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งรายการข้อมูล XML ตามชุดข้อมูลมาตรฐานที่กำหนดให้ใช้ในการเชื่อมโยง โดยที่ไม่มีข้อจำกัดในแง่ของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของผู้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
  • G-Cloud: ระบบ e-CMS ถูกวางอยู่บน Cloud ของดีจีเอ เพื่อลดภาระในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับติดตั้ง e-CMS ของแต่ละหน่วยงานตามมาตรฐานของ version เดิม และทำให้การทำงานเป็นแบบรวมศูนย์ ง่ายต่อการจัดการและดูแล
 • XML: ข้อมูลของหนังสือราชการจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่แนะนำไว้ใน Th e-GIF ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ Monitor: ระบบสำหรับผู้ใช้งานติดตามสถานะหนังสือราชการของหน่วยงาน และออกรายงานปริมาณการรับ-ส่งหนังสือของหน่วยงานทั้งหมดที่ถูกส่งผ่านระบบ e-CMS

 

เตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการ

 

 • ความพร้อมด้านเครือข่าย : เนื่อง จากระบบ e-CMS 2.0 on Cloud ใช้เครือข่าย GIN (Government Information Network) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หากหน่วยงานยังไม่มีเครือข่าย GIN กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย GIN ได้ ผ่านทาง DGA Contact Center หรือศึกษาข้อมูลจากโครงการ GIN
 • ความพร้อมด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : หน่วยงานมีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน โดยไม่จำกัดว่าเป็นของผู้พัฒนารายใด สามารถดำเนินการติดต่อดีจีเอ ตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการด้านล่าง แต่หากหน่วยงานยังไม่มีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสนใจระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีจีเอให้บริการบน Cloud ภายใต้โครงการ Saraban as a Service  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 

 • ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการที่ DGA Contact Center โทร 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th
 • ทีมที่ปรึกษาบริการของดีจีเอ จะประสานงานกลับไปทางหน่วยงานเพื่อให้ทางหน่วยงานช่วยกรอกข้อมูลเบื้องต้นผ่านแบบสอบถาม
 • ทีมที่ปรึกษาบริการประสานงานนัดหมายเพื่อให้ทีม e-CMS เข้าแนะนำภารกิจ และหารือขั้นตอนการดำเนินงานกับหน่วยงาน
 • หน่วยงานส่งหนังสือขอเข้าร่วมโครงการมายังดีจีเอ

 

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Monitor สำหรับ e-CMS 2.0
http://monitor.ecms.ega.or.th/ecms_monitor/

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 8 มกราคม 2564 จำนวนการดาวน์โหลด : 93 ครั้ง
160 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1492 ครั้ง
88 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 4047 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 4790 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 3547 ครั้ง
874 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 2507 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER