ขนาดอักษร |
TH EN

การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

15 มีนาคม 2560 09:42:45
7988
วันที่ : 15 มีนาคม 2560 09:42:45 | 7988 อ่าน

การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย

ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)

และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.

ณ ห้อง กมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

 

หลักการและเหตุผล

            จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม

            ปัจจุบัน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สำหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลให้หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สรอ. จึงได้กำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)
  • เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

            วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ ห้อง กมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือผู้บริหารการเงินระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตภาคเอกชน รวมประมาณ ๖๐ ท่าน

 

หมายเหตุ

  • ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑ ท่านต่อหน่วยงาน
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับได้ทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th หรือส่งโทรสารไปที่หมายเลข ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๕ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณปรีดา ชัยนาจิตร บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๔ ต่อ ๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 15 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 459 ครั้ง
279 KB ดาวน์โหลด
421 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 515 ครั้ง
869 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 532 ครั้ง
1,017 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 514 ครั้ง
158 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 456 ครั้ง
107 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 427 ครั้ง
185 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 654 ครั้ง
573 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 516 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER