ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณอ์ งคก์ รและสื่อสารสร้างการรับรู้ ด้านรฐั บาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0096)(ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565)


18 Jan 65
24
1