ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบพร้อมจัดหาอุปกรณ์ สำหรับงานสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0122) (ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564)


17 Feb 64
46

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบพร้อมจัดหาอุปกรณ์ สำหรับงานสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0122) (ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564)

1

(TOR) DGA-64-0122

8 ครั้ง
2
3