ประกาศประกวดราคางานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 5 คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0062) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 2/11/2563 – 9/11/2563)


2 พ.ย. 63
1234