ประกาศประชาวิจารณ์ งานเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (DGA/63/0312) (ระหว่างวันที่ 10/11/2563 – 13/11/2563)


10 Nov 63
259
1

(TOR) DGA-63-0312 งานเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์

51 ครั้ง
2

DGA-63-0312 ประกาศประชาวิจารณ์

39 ครั้ง