ประกาศประกวดราคางานซื้อระบบจัดการห้องประชุม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0293)(ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2563 – 12 ต.ค. 2563)


2 ต.ค. 63
123
1

(TOR) DGA-63-0293 งานจัดซื้อระบบจัดการห้องประชุม

32 ครั้ง
2

DGA-63-0293 เอกสารประกวดราคา

34 ครั้ง
3

DGA-63-0293 ประกาศประกวดราคา

31 ครั้ง