ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0283) (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563)


31 Aug 63
269

ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0283) (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563)

1

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0283

35 ครั้ง
2
3

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA_63_0283

35 ครั้ง