ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0196) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓


12 May 63
144

ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0196) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA-63-0196

84 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา DGA-63-0196

67 ครั้ง