ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0196) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓


12 พ.ค. 63
1234

ประกาศประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0196) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓