ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0144)


21 Feb 63
327

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0144)

1
2

เอกสารประกวดราคาจ้าง DGA-63-0144

119 ครั้ง
3

ประกาศประกวดราคาจ้าง DGA-63-0144

101 ครั้ง