(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (ครั้งที่ 2) (DGA/62/0256)


9 Sep 62
480

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (ครั้งที่ 2)  (DGA/62/0256)

1